ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εμείς, το Κίνημα ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (εφεξής καλούμενο ως «το Κίνημα»), νοιαζόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν της δέουσας επεξεργασίας όταν αυτά βρίσκονται στην κατοχή μας καθώς και στην κατοχή άλλων προσώπων στα οποία δυνατόν να τα αποκαλύψουμε σύμφωνα με τους όρους και για τους σκοπούς που εξηγούνται πιο κάτω στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής αυτής είναι να θέσει και να γνωστοποιήσει προς κάθε ενδιαφερόμενο τις αρχές και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται το κίνημα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) E.E. 2016/679.

Υπεύθυνος επεξεργασίας-πληροφορίες: «ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»

Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο : 27

Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 21Β, 2373

Τηλ.: 99584485, 99585072, 99518593

Email: [email protected]

[email protected]

Ιστοσελίδα: http://kinimadikaiosi.org

Φύση και Είδος Ενασχόλησης Νομικού Προσώπου: Πολιτικό Κόμμα με τους σκοπούς που περιγράφονται στο καταστατικό του.

Δεδομένα που συλλέγουμε και πηγές: Το κίνημα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να αφορούν τα μέλη του όπως μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό πολιτικής και προσφυγικής ταυτότητας, ηλικία, καταγωγή, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και αλληλογραφίας, επάγγελμα, αναλόγως του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, το κίνημα συλλέγει μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Τα δεδομένα συλλέγονται από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, ενώ αν συλλέγονται από άλλες πηγές, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά.

Το κίνημα συλλέγει τα πιο πάνω δεδομένα μετά από προσωπική υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης υποψηφίων ή ενεργών μελών του. Ενδέχεται να επεξεργαστεί συγκεκριμένα δεδομένα, δηλαδή ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική ή άλλη διεύθυνση επικοινωνίας, στοιχεία επαγγελματικού βιογραφικού κ.ά. για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, μετά από σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, σε σχέση με δραστηριότητες, δράσεις, εκδηλώσεις που διοργανώνει στα πλαίσια των σκοπών του. Για τους παραπάνω αυτούς σκοπούς ζητείται συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία και αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη ειδοποίηση, επικοινωνία, αλληλογραφία, συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του κινήματος.

Το κίνημα ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί επίσης συγκεκριμένα δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, φωτογραφίες, οπτικό ή οπτικοακουστικό για την απόδειξη και ενημέρωση της λειτουργίας και δράσης του, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού μέσω της ιστοσελίδας του, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, σε σχέση με το έργο και τη δράση του, για την προώθηση των μη κερδοσκοπικών σκοπών του, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο καταστατικό του. Για τον παραπάνω σκοπό νομική βάση της επεξεργασίας είναι τα έννομα συμφέροντα του κινήματος.

Σημειώνουμε ότι κατά την παρακολούθηση δημοσίων εκδηλώσεων ή και δράσεων που οργανώνει ή συνδιοργανώνει το κίνημα ενδέχεται να φωτογραφηθείτε ή βιντεοσκοπηθείτε μεταξύ του κοινού ή ως ομιλητής, εισηγητής, συμμετέχων. Το υλικό αυτό παραμένει στο αρχείο του κινήματος, αλλά ενδέχεται περαιτέρω να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα μας ή σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται το κίνημα. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να μας το δηλώσετε εγγράφως πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το υλικό αυτό να μην θίγει τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Ακόμη κι αν δεν έχετε προβεί στην παραπάνω δήλωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κίνημα για τη διαγραφή του υλικού που σας αφορά χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι της στιγμής αυτής επεξεργασίας.

Παροχή συγκατάθεσης: Σε περίπτωση που ζητηθεί η έγγραφη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αυτή δίδεται ελεύθερα και για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο ζητείται. Στην περίπτωση που μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει καμία επίδραση στις τυχόν παρεχόμενες από το κίνημα. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της. H ανάκληση μπορεί να γίνει με έγγραφη ενημέρωσή μας στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) με τίτλο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Μετά τη γνωστοποίηση της ανάκλησης  της συγκατάθεσής σας, τα συγκεκριμένα δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο μας, εφόσον δεν προκύπτει νομικό κώλυμα, για το οποίο θα ενημερωθείτε, διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων: Είναι παρόχοι τεχνικών υπηρεσιών και/η παρόχοι λογισμικών προγραμμάτων όπως της ιστοσελίδας. Κατα τα άλλα το κίνημα δεν κοινοποιεί, ούτε παραχωρεί σε τρίτους,  για οποιονδήποτε σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα, πλην εφόσον υποχρεωθεί προς τούτο δυνάμει ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από το κίνημα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί. Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στηρίζεται στην συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση διαγραφής ή μη ανανέωσης της αίτησης μέλους τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όση περίοδο είναι αναγκαία από την Νομοθεσία για τους αναγκαίους δημόσιους ελέγχους και στην συνέχεια διαγράφονται.

Ασφάλεια δεδομένων: Το κίνημα φροντίζει για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Για το σκοπό αυτό υιοθετεί σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία βελτιώνει συνεχώς. Πέραν των φυσικών μέτρων προστασίας που λαμβάνονται για τα δεδομένα που τηρούνται σε έγχαρτη/έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο), τα μέτρα προστασίας των δεδομένων που τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο είναι αποτέλεσμα της αποτίμησης ψηφιακών κινδύνων, που επιδιώκεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στα μέτρα αυτά συγκαταλέγονται η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης, η κρυπτογραφημένη αποστολή αρχείων που έχουν προσωπικά δεδομένα, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η χρήση λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού καθώς και η συνεχής παρακολούθηση ασφάλειας πληροφοριών.

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης – κατάρτιση προφίλ: Το κίνημα δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε σε οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση τους για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός προσώπου (κατάρτιση προφίλ).

Φόρμα Επικοινωνίας στο website του κινήματος: Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνό σας, διεύθυνση εργασίας κτλ. θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ως επισκέπτης επιθυμήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάνοντας χρήση της φόρμας επικοινωνίας μας. Σε αυτή την περίπτωση, η συμπληρώνεται  και αποστέλλεται σε εμάς η φόρμα επικοινωνίας, η οποία θα εμπεριέχει τα προσωπικά σας στοιχεία. Η συμπλήρωση της φόρμας είναι προαιρετική και βασίζεται στη δική σας βούληση. Με την αποστολή της σε εμάς, τα προσωπικά σας στοιχεία αποστέλλονται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Cookies που προωθεί το website του κινήματος: Η Ιστοσελίδα μας είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας, ως χρήστη κατά την περιήγηση σας αλλά και για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies «αποθηκεύονται» στο πρόγραμμα περιήγησης σας ως χρήστη στο διαδίκτυο αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασής σας ως χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες μας, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης του browser σας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να σας ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, εσείς ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να γνωρίζετε γενικά ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς την αποδοχή της χρήσης cookies.

Δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα: Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να έχετε πρόσβαση στα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα ή/και αντίγραφο αυτών καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε αυτά, όπως τις κατηγορίες αυτών, τους σκοπούς επεξεργασίας, πηγές προέλευσης, κατηγορίες των αποδεκτών, χρονικό διάστημα αποθήκευσης ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, την αποσαφήνιση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων σας, την αποσαφήνιση τυχόν τρόπου αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ εφόσον υπάρχουν σχετικές προβλέψεις (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης)

γ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) στις εξής περιπτώσεις:

δ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών και μέχρι την επαλήθευσή τους, σε περίπτωση εναντίωσης σας στην επεξεργασία ή στη διαγραφή τους, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν μας είναι πλέον απαραίτητα αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεών (δικαίωμα περιορισμού)

ε) Να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε ηλεκτρονικά ή να τα διαβιβάσουμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

στ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αυτή έχει ως νομική βάση της τα έννομα συμφέροντά μας ή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, εκτός αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων  (δικαίωμα εναντίωσης).

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας: Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς το κίνημα στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. To κίνημα θα  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του χωρίς καμία χρέωσή σας, εξαιρουμένων των προδήλως αβάσιμων, υπερβολικών ή επαναλαμβανόμενων αιτημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ικανοποίηση του αιτήματός σας – και μέχρι εξήντα (60) ακόμη μέρες – θα ενημερωθείτε σχετικά επίσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας.

Δικαίωμα καταγγελίας: Εφ’ όσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου.

Διαβίβαση των πληροφοριών σας εκτός της Ευρωπαικής Ένωσης

Σπάνια διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τα δεδομένα που καταγράφονται μέσω της ιστοσελίδας μας, η οποία φιλοξενείται στις ΗΠΑ. Τα προσωπικά σας στοιχεία έχουν ανάλογο και/ή κατάλληλο σεβασμό και προστασία,
συγκεκριμένα με την υπογραφή συμφωνιών σύμφωνα με το Άρθρο 45 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Επικαιροποίηση της  ενημέρωσής σας: Το κίνημα κατά καιρούς θα προβαίνει σε τροποποίηση/επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής. Για το λόγο αυτό θα ενημερώνεστε για τυχόν νέες εκδόσεις.